Rajd rowerowy po szlakach Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy, największego ptasiego rezerwatu przyrody w Polsce.

Informacje podstawowe

♦ Termin: 1 października 2022 r. (sobota)

♦ Start: godzina 10.00

♦ Miejsce: CET NATURUM, Ruda Sułowska 20, 56-300 Milicz

Rejestracja elektroniczna do 29 września 2022 r.

♦ Opłata startowa:

  • Dorosły – 30 zł
  • Dzieci i młodzież do 18 r.ż. – bezpłatnie

♦ Odbiór pakietów startowych 8.00-9.30 w dniu startu w Biurze Rajdu

♦ Po zakończonym rajdzie poczęstunek

♦ Po drodze 5 stacji przystankowych z wydarzeniami, pogadankami, warsztatami o tematyce historyczno-ekologicznej i survivalowej.

UWAGA! Obowiązuje limit uczestników do 250 osób. Decyduje kolejność wpłat, zgłoszenie internetowe bez dokonania opłaty nie zostanie uwzględnione.

Świadczenia dla uczestników rajdu:

  1. koszulka sportowa,
  2. gadżety sponsorskie,
  3. posiłek regeneracyjny,
  4. zabezpieczenie medyczne i ratownicze,
  5. ubezpieczenie NWW.

Szczegóły

Zgłoszenia i opłaty nie będą przyjmowane w Biurze Rajdu.

Dowód opłaty startowej uczestnik musi zachować do wglądu w Biurze Rajdu. Należy również posiadać dowód osobisty do okazania.

Zgłoszenie internetowe jest jednocześnie oświadczeniem o zapoznaniu się uczestnika z treścią Regulaminu Tour de Ekologia oraz akceptacją jego warunków.

Prawo udziału mają osoby: które ukończyły 18 lat, poniżej 18 roku życia za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego lub osoby sprawującej opiekę w czasie trwania rajdu i jej/jego stałą obecnością podczas imprezy – posiadającej pisemne oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego wyrażające zgodę na udział nieletniego w Tour de Ekologia, według wzoru oświadczenia załączonego i opublikowanego na elektronicznezapisy.pl oraz na dole bieżącej strony. Oświadczenie należy pobrać, wydrukować, podpisać i złożyć podczas odbierania pakietów startowych w Biurze Rajdu, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodzica lub prawnego opiekuna). Dopuszcza się do uczestnictwa w rajdzie wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w imprezie. Ten fakt uczestnik potwierdza poprzez dokonanie zgłoszenia przez Internet.

Każdy uczestnik ma obowiązek jazdy w kasku ochronnym.

Uczestnicy mają możliwość wypożyczenia rowerów w CET NATURUM wg obowiązujących stawek. Zaleca się wcześniejsze uzgodnienia telefoniczne pod nr telefonu dostępnym na stronie internetowej CET NATURUM.

Uczestnicy powinni szanować środowisko naturalne, jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie oraz przestrzegać zasad regulaminu Rezerwatu Przyrody Dolina Baryczy.

Trasa rajdu

Created on Inkatlas. © OpenStreetMap contributors (openstreetmap.org).

1. Czatownia pod kormoranem | Stawy Niezgoda
2. Wieża obserwacyjna przy stawie Starym
3. Staw Rudy | Ruda Żmigrodzka
4. Jaz Niezgoda
5. Stawy Południowe | Ruda Sułowska

Trasa rajdu w serwisie mapy.cz

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie zgłoszeniowej w serwisie elektronicznezapisy.pl (wymagana rejestracja w systemie oraz wniesienie opłaty startowej).

Link do eventu: Tour de Ekologia

Regulamin

Link do regulaminu: Regulamin Tour de Ekologia

Oświadczenie

Zgoda rodzica / opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w rajdzie rowerowym Tour de Ekologia oraz braku przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w rajdzie.

Link do oświadczenia: Oświadczenie

Współorganizator

Partner wspierający

Patroni medialni